Santa Cruz vp-free

Bike von santac

erfasst am 3/21/2011

Typ Freerider
Radgrösse 26 ″
Rahmengrösse M
Rahmen Santa Cruz vp-free
Dominik Bosshard