Santa Cruz V10 CC

Bike von milanobgd

erfasst am 9/6/2019

Typ Downhiller
Radgrösse 27.5 ″
Rahmengrösse L
Rahmen Santa Cruz V10 CC
Dominik Bosshard